Regulamin

Regulamin Serwisu

§1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób korzystania z niniejszego serwisu www.city4you.pl, którego wydawcą jest Agencja Reklamowa DSMprojekt.pl – Rafał Dworczak z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Letniskowa 21/2. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do konkretnych usług.

§2 Definicje

 1.  Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z serwisu www.city4you.pl za pośrednictwem sieci internet
 2.  city4you.pl – oznacza Agencję Reklamową DSMprojekt.pl – Rafał Dworczak, o której mowa w §1
 3.  Serwis – oznacza stronę internetową umieszczoną na serwerze city4you.pl. zawierającą wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukanie bazy celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorstw i instytucji
 4. Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

§3 Zasady korzystania z serwisu

 1. city4you.pl upoważnia Użytkownika do korzystania z serwisu i znajdujących się tam baz danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z niniejszej noty z zastrzeżeniem postanowień regulaminów.
 2. Użytkownik korzystając z serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w serwisie, które pozostają własnością city4you.pl i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i bazy danych.
 4. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w serwisie przysługują city4you.pl.pl lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim city4you.pl prezentuje w serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 5. city4you.pl zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z serwisu.
 6. Zamieszczone w serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. city4you.pl w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i klienta city4you.pl reklamującego się za pośrednictwem serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania klientów reklamujących się za pośrednictwem serwisu. W przypadku stwierdzenia przez city4you.pl naruszeń, city4you.pl zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu.

§4 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. city4you.pl nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualność, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach serwisu.
 2. city4you.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z serwisu wykorzystują treści zawarte w serwisie.
 3. W żadnym przypadku city4you.pl.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.

§5 Statystyki

 1. city4you.pl zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z serwisu oraz regulaminów. Powyższe dane w żaden sposób nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 2. W przypadku, gdy do korzystania z usługi wymagane jest podanie danych osobowych, dane te są konieczne dla prawidłowego wykonania usługi. Przekazane dane będą przetwarzane przez city4you.pl lub podmiot przy pomocy którego city4you.pl świadczy usługę zgodnie z postanowieniami przepisów obowiązujących ustaw. Sposób postępowania z danymi osobowymi oraz prawa Użytkownika określają stosowne regulaminy dotyczące danych usług.

§6 Polityka prywatności

 1. city4you.pl informuje, iż podczas korzystania z serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Czynności związane z instalacja plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z serwisu przez Użytkowników . W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.city4you.pl.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. city4you.pl informuje, iż pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. city4you.pl zastrzega prawo zmian zasad korzystania z serwisu. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej nocie, zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.